Forretningsorden for Klagenævnet i Danske Terapeuter (DT)

Klagenævnet har basis i § 22 i DT’s vedtægt.

1. Klagenævnet fungerer som en domstol, der skal kunne afgøre
     sager, hvor der er tale om påstand mod påstand såvel som sager,
     hvor der kan henvises til gældende lovgivning eller regler inden
     for det område, som nævnet beskæftiger sig med. Nævnet skal
     være anerkendt af de parter, som kan blive involveret i en eventuel
     sag, hvilket vil sige DT’s samarbejdspartnere inden for
     uddannelsesområdet og DT. Nævnet kan om nødvendigt tilkalde
     juridisk bistand.

2. Klagebehandlingen skal foregå på et skriftligt grundlag. Klagen
     sendes til DT’s Sekretariatet på sekretariatets adresse i Odense.

     Bekræftelse på modtagelse fra sekretariatet kan forventes senest to
     uger efter modtagelse af skriftlig klage. Sekretariatet sender
     omgående efter modtagelse klagen videre til nævnet.

     Behandling af klagen vil ske inden for seks uger efter
     modtagelsen af den skriftlige klage, hvilket betyder, at klageren
     skal modtage et skriftligt svar pr. mail senest syv uger fra
     indsendelsen af sin klage.

     Bestyrelsesmedlemmet i Klagenævnet indkalder til møde, når der
     skal behandles en sag. Bestyrelsesmedlemmet vurderer, om der er
     tale om en ekspeditionssag, hvor man kan svare på baggrund af
     gældende regler eller lovgivning, om der er behov for et fysisk
     møde eller det kan klares via et telefon- eller online møde. Alle
     medlemmer i Klagenævnet orienteres om indkomne sager og
     afgivne svar, såfremt de af en eller anden grund ikke har deltaget i
     beslutningsprocessen.

     Der skrives referat fra alle møder og sagsbehandlinger. Selve
     afgørelsen i en sag skal stå i referatet. Referaterne er ikke
     offentligt tilgængelige.

     Alle parter i sagen, DT’s bestyrelse og sekretariat orienteres
     skriftligt om udfaldet af behandlingen af en klage.

3. Hvis et medlem er mere end midlertidigt forhindret i at deltage i
     nævnets arbejde, indkaldes suppleanten af Klagenævnet selv.

4. Klagenævnet er beslutningsdygtigt ved fuldtallighed. Såfremt et
     medlem er forhindret i at deltage, kan vedkommende indgive sin
     afgørelse på skrift.

     Ved uenighed i Klagenævnet, afgøres Klagenævnets afgørelser
     ved afstemning og her gælder simpelt flertal.

5. Et medlem af Klagenævnet må ikke deltage i afgørelsen eller i
     øvrigt medvirke ved behandlingen af en sag, i hvis udfald
     vedkommende har en individuel interesse, eller hvor der i øvrigt
     foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om
     vedkommendes upartiskhed.

6. Tavshedspligt for Klagenævnets medlemmer

     Klagenævnets medlemmer er forpligtet til at iagttage tavshed med
     hensyn til forhold, som de i medfør af deres position i
     Klagenævnet bliver bekendte med, og hvis hemmeligholdelse
     ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver foreskrevet af DT.
     Tavshedspligten ophører ikke ved udtrædelse af Klagenævnet.

7. Repræsentanter fra Klagenævnet modtager honorar ifølge
     gældende regler

  • Repræsentanter fra Klagenævnet modtager transportgodtgørelse svarende til billigste transportmiddel
  • Udgiftsbilag med bilag fremsendes til Sekretariatet senest to mdr. efter hvert enkelt møde

Vedtaget på generalforsamling 26. marts 2022.