Uddrag fra Vedtægterne § 4 Medlemsrettigheder og pligter - Opdateret 26. marts 2022

God Klinisk Praksis

For at blive RAB-registreret behandler i Danske Terapeuter (DT), er det en betingelse, at man som behandler lever op til God Klinisk Praksis.

  1. Ethvert aktivt medlem af DT har pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i det faglige virke, herunder kun gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige, og som den pågældende er kvalificeret til.
  2. Ethvert aktivt medlem af DT er forpligtet til at anbefale klienter at søge læge mv., såfremt dette er indiceret. Man skal samtidig afstå fra at fraråde lægeordineret behandling samt afstå fra selv at benytte behandlingsmetoder, der er forbeholdt autoriserede sundhedspersoner.
  3. Ethvert aktivt medlem af DT er forpligtet til at give klienten saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger klienten kan have hertil, herunder om eventuelle risici.
  4. Ethvert aktivt medlem af DT har pligt til at føre optegnelser over behandlinger, herunder om indikation og behandling og den information, der er givet.
  5. Klienten har til enhver tid ret til at blive gjort bekendt med indholdet af optegnelsen. I øvrigt skal GDPR-reglerne overholdes. Det er for medlemmets egen regning såfremt optegnelserne kræves oversat.
  6. Ethvert medlem af DT har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, han eller hun får i sin egenskab af behandler. Tavshedspligten står ved magt også efter behandlingen er ophørt, eller en klient er bortgået.