Zoneterapi mod bihulebetændelse

Norske forskere har i et mindre studie set på zoneterapi som supplement til konventionel behandling af akut bihulebetændelse. Studiet ser lovende ud og motiverer til yderligere forskning

Af Jesper Odde Madsen

Bihulebetændelse opstår ofte sammen med andre infektioner i de øvre luftveje. Som bekendt giver det sig udslag i fx tilstoppet næse, hovedpine, tandpine og nogle gange feber. Nu har forskere fra det norske center NAFKAM, ”Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin” undersøgt hvad der sker, når man supplerer lægens behandling med zoneterapi.

Det forklarer læge og professor Arne Johan Norheim. Ifølge ham og hans medforfattere til artiklen i det videnskabelige tidsskrift Explore bliver norske zoneterapeuter ofte kontaktet af patienter med bihulebetændelse, som ønsker et supplement til skolemedicinsk behandling, og behandlerne kan fortælle, at deres patienter hurtigt får det bedre med zoneterapi. 

Sundhedsvæsenets standardbehandling med antibiotika vurderes af læger til at have begrænset effekt ved bihulebetændelse, og mange patienter er tilbageholdende med at tage medicinen på grund af frygt for antibiotikaresistens.

Undersøgelsen omfattede patienter, der opsøgte lægen med symptomer på akut bihulebetændelse, og under konsultationen blev de spurgt, om de ville deltage i forskningsprojektet. De, der ville være med, blev tilfældigt fordelt - enten i gruppen, der kun fik antibiotikabehandling, eller i gruppen, der fik op til 4 behandlingstimer med zoneterapi som supplement til antibiotikabehandlingen. 

Oplevede større forbedring

Deltagerne udfyldte selv spørgeskemaer om de bihulesymptomer de oplevede, henholdsvis to og ti dage efter, at behandlingerne startede.

- De udfyldte skemaer indikerer, at de deltagere, der også fik zoneterapi, oplevede en større forbedring efter dag 10, sammenlignet med dem, der kun fik skolemedicinsk behandling, siger Arne Johan Norheim.  

- Selvom bihulebetændelse betragtes som en ufarlig tilstand, oplever mange af patienterne et stærkt og varieret symptombillede med tilstoppet næse og nysen, hovedpine, ansigtssmerter, tandpine, øjensmerter, feber og nedsat almentilstand, siger Norheim.

- Det satte gang i interessen for at se nærmere på problemet. Ved litteratursøgningen fandt vi heller ikke, at der var gennemført gode kliniske undersøgelser af effekten af ​​zoneterapi ved akut bihulebetændelse. I dette helhedsbillede forekom det derfor helt naturligt for os i NAFKAM at lave forundersøgelser af, om zoneterapi kunne være et relevant behandlingsalternativ for bihulebetændelse.

- Men store kliniske effektstudier er på flere måder ressourcekrævende. Derfor gennemførte vi i stedet en såkaldt tidligfaseundersøgelse. Sådanne mindre undersøgelser kan give indikationer på, om det er relevant og muligt at gennemføre større og dyrere undersøgelser af behandlingens effekt.

Flere mekanismer på spil

- Der var ingen beretninger om uønskede hændelser i den medicinske behandling. Samarbejdet mellem lægehuset og de alternative behandlere var uden problemer, og patienterne følte sig ikke overbehandlet.

-Studier som dette er dog ikke egnede til at påpege specifikke virkningsmekanismer eller fastslå effektivitet. Men resultaterne er interessante og motiverer til yderligere forskning i, hvorvidt zoneterapi har en effekt på bihulebetændelse.

- Der er formentlig flere mekanismer, der kan have bidraget til den forbedring, deltagerne rapporterede om. Resultaterne indikerer en potentiel specifik effekt af zoneterapi, men som ved al medicinsk behandling har uspecifikke faktorer - såsom patienternes forventninger, initiativer og rammer for behandlingen - formentlig også en vis betydning.

Ifølge Norheim ønsker NAFKAM i videst muligt omfang at forske sammen med behandlere og patienter og lade dem deltage i udviklingen af projekterne. Også en indledende undersøgelse af denne type har gavn af at inkludere det kliniske miljø.

Yderlligere info:

Artiklen/studiet, som Arne Johan Norheim har været med til at skrive, kan findes her.

Norheim AJ, Fønnebø VM, Lindeland JP, Varpe T, Stub T, Bigset C, Kristoffersen AE. Reflexology for acute rhinosinusitis - Results from a blinded, early-phase comparative trial. Explore (NY). 2022 Aug 6: S1550-8307(22)00123-9. doi: 10.1016/j.explore.2022.08.002. Epub ahead of print. PMID: 35961842.

Kilder og mere information: www.NAFKAM.no

- NAFKAM ønsker at forske sammen med behandlere og patienter og lade dem deltage i udviklingen af projekterne, siger Arne Johan Norheim