Opdateret 2. januar 2024

Regler og procedurer

Vedr. aktivt medlemskab i Danske Terapeuter med og uden RAB-registrering (Registreret Alternativ Behandler)

Indledning

Dette regelsæt har basis i §§ 3 og 4 i Vedtægter for Danske Terapeuter, men regelsættet skal løbende kunne tilpasses, hvorfor Fag-, Viden- og Uddannelsesudvalget (FVU) – i samarbejde med sekretariatet – og med endelig godkendelse af bestyrelsen kan foretage ændringer og tilpasninger, såfremt foreningens forhold eller ændrede regler giver anledning hertil.

1. Regler for optagelse i foreningen

1.1 Medlemskab som Registreret Alternativ Behandler (RAB)

En akupunktør, kranio-sakral terapeut, massør og/eller zoneterapeut, som opfylder basale uddannelseskrav i henhold til Lov nr. 351 af 19. maj 2004 om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere kan søge om optagelse som aktivt medlem med RAB-registrering i Danske Terapeuter.

1.2 Medlemskab som aktiv behandler (uden RAB)

En akupunktør, biopat/naturopath, columnaterapeut, EFTMR-traumeterapeut, kinesiolog, kranio-sakral terapeut, kropsterapeut, massør, phytoterapeut, strukturel integrationsterapeut, urteterapeut og/eller zoneterapeut, som opfylder basale uddannelseskrav i henhold til Lov nr. 351 af 19. maj 2004 om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere kan søge om optagelse som aktivt medlem uden RAB-registrering i Danske Terapeuter.

Betegnelsen ”Danske Terapeuter-behandler” og medlem af Danske Terapeuter er forbeholdt de aktive medlemmer med og uden RAB-registrering.

Retningslinjer findes i foreningens vedtægt på dansketerapeuter.dk

Ansøgningsformularen findes på dansketerapeuter.dk under menuen ”Bliv medlem”. Formularen udfyldes og relevant dokumentation for uddannelse uploades.

1.3 Førstehjælp

Danske Terapeuter kræver som en del af optagelseskriterium et gyldigt førstehjælpsbevis.

Førstehjælpsbeviset skal overholde de til enhver tid gældende anbefalinger fra Dansk Førstehjælpsråd. Dette betyder, at førstehjælpebeviset skal fornyes minimum hvert andet år, som enten kan være:

 • Grundkursus minimum bestående af ”Førstehjælp ved hjertestop inkl. hjertestarter – 240 minutter”

     eller

 • Opdateringskursus ”Førstehjælp ved hjertestop inkl. hjertestarter – 180 minutter”, eller ”Opdateringsuddannelse livreddende Førstehjælp” – 180 minutter.

Ovennævnte førstehjælpskurser er gældende for alle RAB-registrerede medlemmer i fagene: akupunktur, kranio-sakral terapi, massage og zoneterapi.

Ovennævnte førstehjælpskurser er tilsvarende gældende for alle aktive medlemmer uden RAB-registrering i fagene: akupunktur, biopati/naturopati, columnaterapi, EFTMR-traumeterapi, kinesiologi, kranio-sakral terapi, kropsterapi, massage, phytoterapi, strukturel integration, urteterapi og zoneterapi.

OBS!! Hvis dit opdateringskursus i Førstehjælp er mere end to år gammelt, skal du starte forfra med et grundkursus.

1.4 Uddannelsen skal som minimum omfatte:

Fagområde Hovedfag
(med eksamen bestået ved fysisk tilstedeværelse)


Primære
hovedfag
(med eksamen bestået ved fysisk tilstedeværelse)
Bifag timer (ingen selvstændig eksamen) I alt min. timer
  Anatomi/
fysiologi timer
Sygdomslære/
farmakologi timer 
Timer    
Akupunktur 200 100 250 Uddannelsen skal indeholde basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovens bestemmelser
om forbeholdt virksomhed samt psykologi og andre alternative behandlingsformer

De 110 timer fordeles med:

- grundlæggende psykologi min. 50 timer
- andre alternative behandlingsformer min. 50 timer. Undervisningstimerne skal have en vis relevans til den primære behandlingsform. Der kan være beslægtede behandlingsformer mv.
- klinikvejledning/ klinikbehandling min. 10 timer
660
Biopati/naturopati 200 100 250 660
Columnaterapi 200 100 250 660
Kinesiologi 200 100 250 660
Kranio-sakral terapi 200 100 250 660
Kropsterapi 200 100 250 660
Massage 200 100 Massage min. grunduddannelse
med eksamen
bestået 150 timer
+ supplerende kurser afsluttet med eksamen op til 250 timer
660
Phytoterapi 200 100 250 660
Struktuel Integration 200 100 250 660
Urteterapi 200 100 250 660
Zoneterapi 200 100 Praktisk Zoneterapi – inkl. meridianlære, organrelaterede muskler og 5-elementteorien samt kommunikation og terapeut/ klientrelation i alt 250 timer 660
EFTMR-traumeterapi 200 100 Min. 310 timer Psykologi med eksamen bestået 50 timer 660

* Danske Terapeuter følger de til enhver tid gældende regler fra Styrelsen for Patientsikkerhed og SKATs uddannelseskrav om "Anden egentlig sundhedspleje".

** Alle undervisningstimer i relation til opfyldelsen af uddannelseskravet skal være på mindst 45 minutter. Det bemærkes endvidere, at der i et uddannelsesforløb med eksempelvis undervisning fra kl. 08:00 til 16:00 maksimalt kan være 8 undervisningstimer pr. dag, da der for hver undervisningstime fragår 15 minutter til pause.

 *** Der skal derudover fremsendes dokumentation for ”Grundkursus i Førstehjælp ved hjertestop inkl. hjertestarter” eller ”Opdateringskursus Førstehjælp ved hjertestop inkl. hjertestop” eller ”Opdateringsuddannelse livreddende Førstehjælp” ikke mere end 2 år gammel.

Med dokumentation menes pensumoversigt, litteraturliste og timetal i samtlige fag samt eksamensbevis(er).

Eksamen kræves ikke i bifag. Det skal bemærkes, at Danske Terapeuter ikke optager medlemmer, som har taget uddannelse via fjernundervisning/e-learning. Fjernundervisning/e-learning må maksimalt udgøre 33% af timetallet i det teoretiske indhold i praktisk fag.

Undtaget er dog anatomi/fysiologi og sygdomslære/farmakologi, samt grundlæggende psykologi, hvor fjernundervisning/e-learning anerkendes.

Der skal have været kontakt mellem lærer og studerende, og eksamen skal fysisk have fundet sted under kontrollerede forhold. Der skal fremvises eksamensbevis for endelig eksamen, med specifikation af de fag, som uddannelsen har omfattet.

1.5 Regler for God Klinisk Praksis

For optagelse/registrering endeligt kan finde sted er det endvidere en forudsætning, at du lever op til følgende regler:

 1. Ethvert aktivt medlem af Danske Terapeuter har pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i det faglige virke, herunder kun gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige, og som den pågældende er kvalificeret til.
 2. Ethvert aktivt medlem af Danske Terapeuter er forpligtet til at anbefale klienter at søge læge mv., såfremt dette er indiceret. Man skal samtidig afstå fra at fraråde lægeordineret behandling samt afstå fra selv at benytte behandlingsmetoder, der er forbeholdt autoriserede sundhedspersoner.
 3. Ethvert aktivt medlem af Danske Terapeuter er forpligtet til at give klienten saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger klienten kan have hertil, herunder om eventuelle risici.
 4. Ethvert aktivt medlem af Danske Terapeuter har pligt til at føre optegnelser over behandlinger, herunder om indikation og behandling og den information, der er givet.
 5. Klienten har til enhver tid ret til at blive gjort bekendt med indholdet af optegnelsen. I øvrigt skal GDPR-reglerne overholdes. Det er for medlemmets egen regning såfremt optegnelserne kræves oversat.
 6. Ethvert medlem af Danske Terapeuter har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, han eller hun får i sin egenskab af behandler. Tavshedspligten står ved magt også efter behandlingen er ophørt, eller en klient er bortgået.

1.6 Datatilsyn

Som alternativ behandler skal man overholde databeskyttelsesforordningen (tidl. persondataloven) fordi man opbevarer en række oplysninger om klienter, der søger behandling. Persondataloven blev den 25. maj 2018 erstattet af EU´s databeskyttelsesforordning.

Du bør læse vejledninger og se eksempler på dansketerapeuter.dk, så du ikke er i tvivl om dit ansvar som selvstændig erhvervsdrivende.

1.7 Offentliggørelse

Danske Terapeuters aktive medlemmer med og uden RAB-registrering i: akupunktur, columnaterapi, EFTMR-traumeterapi, kinesiologi, kranio-sakral terapi, massage og zoneterapi offentliggøres på klinikadresselisten - Find en behandler - på Danske Terapeuters hjemmeside: dansketerapeuter.dk

1.8 Eksklusion/afregistrering

I henhold til Danske Terapeuters vedtægter § 7 stk. 1, kan eksklusion og dermed afregistrering finde sted, såfremt et medlem gør sig skyldig i grovere forsømmelse i forhold til foreningens vedtægter eller medlemsforpligtelser. I sådanne tilfælde skal Registreringsbevis(er) returneres til Danske Terapeuter.

Afregistrering og dermed fortabelse af retten til den beskyttede titel RAB i Danske Terapeuter sker ved udtrædelse af medlemsgruppen for Registrerede Alternative Behandlere eller i de tilfælde, hvor behandleren gør sig skyldig i gentagen overtrædelse af reglerne for God Klinisk Praksis, jf. §§ 4 og 20 i Danske Terapeuters vedtægter. I sådanne tilfælde skal Registreringsbevis(er) returneres til Danske Terapeuter.

Ekskluderes/afregistreres et medlem af Danske Terapeuter bortfalder alle aktuelle registreringer og rettigheder til brug af titel og Danske Terapeuters logo.

Ligeledes kan eksklusion og dermed fortabelse af retten til de(n) beskyttede titel (RAB) samt titlen "Danske Terapeuter-behandler" ske i de tilfælde, hvor Etisk Juridisk Råd i henhold til vedtægtens §§ 4 og 20 vurderer, at behandleren har gjort sig skyldig i gentagen overtrædelser af reglerne for God Klinisk Praksis. I sådanne tilfælde skal Registreringsbevis(er) returneres til Danske Terapeuter.

2. Procedurer

2.1 Svar på ansøgning kan forventes senest 6 uger efter modtagelse af skriftlig ansøgning.

2.2 Dersom den fremsendte dokumentation for ovennævnte fag ikke er fyldestgørende fremsendes begrundet afslag om medlemsoptagelse/registrering med vejledning i hvorledes den manglende undervisning/eksamen i de enkelte fag kan opnås.

3. Klagevejledning

Klager fra medlemmer eller personer, der ønsker medlemskab/registrering:

Klage over svar på ansøgning om medlemsoptagelse og/eller registrering kan sendes skriftligt til Danske Terapeuters sekretariat, Torvegade 1, 1., 5000 Odense C senest 2 år efter modtaget svar fra Danske Terapeuters sekretariat.

Klage over eksklusion/afregistrering indsendes efter samme retningslinjer til Danske Terapeuters sekretariat.

3.1 Forbrugerklager

Klage over et "Danske Terapeuter-medlem" (RAB) med hensyn til God Klinisk Praksis fremsendes skriftligt til Danske Terapeuters sekretariat senest 2 år efter den påklagede hændelse.

Spørgsmål vedr. klage udformning kan stilles til Danske Terapeuters sekretariat.

Klager videresendes til Etisk Juridisk Råd og behandles inden for 6 uger. Der henvises til forretningsorden for Etisk Juridisk Råd samt Danske Terapeuters vedtægter. Forretningsorden og vedtægter findes på dansketerapeuter.dk eller tilsendes ved henvendelse til Danske Terapeuters sekretariat.

Det er muligt at genoptage sagsbehandling vedr. klageafgørelsen, såfremt der viser sig væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget.

4. Ved godkendelse

Dersom ansøgningen som aktiv udøvende "Danske Terapeuter-medlem"/Registreret Alternativ Behandler (RAB) i Danske Terapeuter er godkendt fremsender sekretariatet følgende:

 1. Opkrævning for registreringsgebyr på 800 kr. (éngangsgebyr)
  Første gang: Ved samtidig registrering af 1-4 RAB-registreringer inden for: akupunktur, kranio-sakralterapi, massage eller zoneterapi opkræves et éngangsgebyr på 800 kr.

  (ved overflytning fra anden forening, hvor behandleren er/har været registreret som RAB-godkendt behandler betales intet registreringsgebyr).

  For hver ny henvendelse vedr. RAB-registreringer: Opkræves 500 kr. (éngangsgebyr) for samtidig registrering af 2 til 4 fag.

 2. Kontingentopkrævning for medlemskab i henhold til gældende kontingentsats.

 3. Registreringsbevis samt information om Danske Terapeuters medlemstilbud.

5. Revidering af reglerne foretages efter behov