Opdateret 18. marts 2024

Vedtægter

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1. Danske Terapeuter - DT

Stk. 2. Hjemsted er sekretariatets adresse.

§ 2 Foreningens formål

Det er foreningens formål at varetage medlemmernes faglige interesser og at virke for en stadig højnelse af den faglige standard og herunder:

Stk. 1.  At samle alternative behandlere til varetagelse af standens
               faglige, økonomiske og kollegiale interesser.

Stk. 2.  At varetage de enkelte medlemmers interesser og rettigheder.

Stk. 3.  At sikre den bedst mulige grund-, videre- og efteruddannelse i
               de faggrupper foreningen repræsenterer.

Stk. 4.  At virke for, at medlemmer vedligeholder og udbygger deres
               faglige uddannelse.

Stk. 5.  At sikre, at medlemmer, der er registreret i henhold til
               ”Registreringsordningen for Alternative behandlere”, lever
               op til de gældende regler omkring dette.

Stk. 6.  At sikre de bedst mulige arbejdsforhold for Danske
               Terapeuters behandlere, herunder den størst mulige
               indflydelse på de vilkår, hvorunder fagene udøves.

Stk. 7.  At samarbejde med faglige og andre organisationer i ind- og
               udland til fremme af fagets/fagenes udvikling.

Stk. 8.  At udvikle og udbygge forskning og forskningsmetoder, der
               fremmer fagets/fagenes udvikling.

Stk. 9.  At deltage i den almindelige sundhedsdebat, for derigennem
               at hævde behandlernes værdi for samfundet.

Stk. 10. Eventuelt at drive forlagsvirksomhed til udgivelse af
                 publikationer inden for de faggrupper foreningen
                 repræsenterer.

Stk. 11. At skabe tryghed for klienterne i valget af foreningens
                medlemmer.

§ 3 Optagelsesbestemmelser

Stk. 1. Aktivt medlemskab/registrering kan opnås af personer, der har
               fuldført den/de af foreningen godkendte uddannelser jf.
               ”Regler og procedurer for aktivt medlemskab og
               registrering”.

               Brugen af DT’s logo og betegnelserne DT-behandler og
               medlem af DT er forbeholdt denne medlemsgruppe. Med
               hensyn til anvendelse af DT’s logo og betegnelser som
               anført ovenfor henvises til et regelsæt, der er godkendt på
               DT’s generalforsamling.

Stk. 2. Aktive medlemmer, herunder nyuddannede, kan opnå
               hvilende medlemskab. Hvilende medlemskab giver ikke ret
               til brug af foreningens bomærke og symboler og ikke tale-
               og stemmeret på generalforsamlinger.

               Aktivt medlemskab kan opnås igen i henhold til
               bestemmelserne i § 8, stk. 2.

Stk. 3. Studerende på en skole, hvis uddannelse lever op til de basale
               uddannelseskrav i henhold til (aktuelt) lov nr. 351 af 19. maj
               2004 om en brancheadministreret registreringsordning for
               alternative behandlere, kan erhverve medlemskab af DT ved
               uddannelsens start.

               Studerende fra en sådan samarbejdende skole, jf. § 21, kan
               højest være studiemedlem i 3 år, og skal senest 6 måneder
               efter endt uddannelse overgå til aktivt medlemskab.

               Medlemskab for studerende giver ikke ret til brug af
               foreningens bomærke og symboler.

               Studerende, som holder længerevarende pause i
               uddannelsen, kan overgå til passivt medlemskab.

               Medlemskab for studerende giver møde- og taleret på
               generalforsamlinger.

Stk. 4. Medlemmer, som er overgået til pension og ophørt med at
               virke som alternativ behandler, kan efter ønske overgå til
               seniorgruppe i DT.

               Senior gruppemedlemskab giver ikke ret til brug af
               foreningens logo og symboler, og ikke stemmeret ved
               møder og generalforsamlinger.

Stk. 5. Bestyrelsen kan dispensere fra reglerne i stk. 1-4 ved særlige
               forhold.

Stk. 6. Bestyrelsen kan fastlægge en yderligere opdeling af
               medlemsgrupperne.

§ 4 Medlemsrettigheder og pligter

Generelt:

Stk. 1. Ethvert medlem af DT har pligt til at overholde gældende
               lovgivning.

               Foreningen DT bestræber sig på løbende at gøre faggrupper
               opmærksomme på særligt vigtige regler og retningslinjer for
               de enkelte fag, og medlemmerne skal holde sig orienteret
               herom, f.eks. på foreningens hjemmeside.

Stk. 2. Ethvert aktivt medlem, som ønsker registrering, har pligt til
               løbende at vedligeholde og opdatere sin faglige viden i
               henhold til gældende DT- regler og uddannelseskrav i
               øvrigt.

Stk. 3. Ethvert RAB-registreret medlem har pligt til at indgå aftale
               med Sygeforsikringen ”danmark” om elektronisk
               indberetning af akupunktur og zoneterapeutiske ydelser
               samt andre relevante ydelser, man som RAB-registreret
               medlem er berettiget til at indberette.

Stk. 4. Ethvert aktivt medlem af DT er forpligtet til at have ordnede
               klinikforhold, hvilket er nærmere defineret i regler for ”God
               Klinisk Praksis”, der er godkendt på DT’s
               generalforsamling.

Stk. 5. Medlemmer og medlemsansøgere skal have en aktiv
               e-mailadresse, og søge information på foreningens
               hjemmeside.

Stk. 6. Medlemmerne har pligt til at opdatere deres personlige side på
               medlemsintra og sørge for, at der bliver tilført
               dokumentation for uddannelse og efteruddannelse.
               Dokumentationen for uddannelse og efteruddannelse skal
               indeholde antal timer/lektioner for det gennemførte.

Stk.7. Foreningen kan ikke stilles til ansvar for at opbevare det
              enkelte medlems eksamens- eller kursusbevis. Det ansvar
              påhviler til enhver tid medlemmet selv.

Stk. 8. Enhver ansøger, der opfylder de krav, som DT har i
               forbindelse med optagelse – og som agter at følge
               foreningens vedtægter mv. –  har ret til at blive optaget som
               medlem af DT.

God Klinisk Praksis:

Stk. 9. Ethvert aktivt medlem af DT har pligt til at udvise omhu og
               samvittighedsfuldhed i det faglige virke, herunder kun gøre
               brug af midler og metoder, som er forsvarlige, og som den
               pågældende er kvalificeret til.

Stk. 10. Ethvert aktivt medlem af DT er forpligtet til at anbefale
                 klienter at søge læge mv., såfremt dette er indiceret. Man
                 skal samtidig afstå fra at fraråde lægeordineret behandling
                 samt afstå fra selv at benytte behandlingsmetoder, der er
                 forbeholdt autoriserede sundhedspersoner.

Stk. 11. Ethvert aktivt medlem af DT er forpligtet til at give klienten
                 saglig og nøgtern information om behandlingen og de
                 forventninger klienten kan have hertil, herunder om
                 eventuelle risici.

Stk. 12. Ethvert aktivt medlem af DT har pligt til at føre optegnelser
                 over behandlinger, herunder om indikation og behandling
                 og den information, der er givet.

                 Klienten har til enhver tid ret til at blive gjort bekendt med
                 indholdet af optegnelsen. I øvrigt skal GDPR-reglerne
                 overholdes. Det er for medlemmets egen regning såfremt
                 optegnelserne kræves oversat.

Stk. 13. Ethvert medlem af DT har tavshedspligt med hensyn til de
                 oplysninger, han eller hun får i sin egenskab af behandler.
                 Tavshedspligten står ved magt også efter behandlingen er
                 ophørt, eller en klient er bortgået.

§ 5 Tillidsposter i DT (se også § 16)

Stk. 1. Alle aktive medlemmer kan bestride tillidsposter i DT.

Stk. 2. Tillidsposter kan være i bestyrelsen, lokalafdelinger, udvalg
               og nævn oprettet efter vedtægterne eller andre
               længerevarende eller midlertidige tillidshverv, hvor
               medlemmet varetager DT’s interesser.

Stk. 3. Ethvert DT-medlem, som er valgt eller udpeget til at virke
               kollegialt for DT, forpligter sig til at arbejde loyalt og alene
               for DT’s interesser.

Stk. 4. Valgte/udpegede medlemmer er forpligtede til at iagttage
               tavshed med hensyn til forhold, som de i medfør af deres
               position bliver bekendte med, og hvis hemmeligholdelse
               ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver foreskrevet af
               DT. Tavshedspligten bortfalder ikke ved ophør af
               tillidshvervet.

Stk. 5. Ved ophør af repræsentation skal al arbejdsrelateret materiale
               returneres til DT, som til enhver tid har rettighederne til
               anvendte materiale.

Stk. 6. Et medlem må ved bestridelse af en tillidspost ikke deltage i
               afgørelser eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af sager,
               i hvis udfald vedkommende har en individuel interesse, eller
               hvor der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede
               til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Stk. 7. Såfremt man bestrider en tillidspost i Danske Terapeuter, kan
               man ikke bestride en tillidspost i en tilsvarende forening
               inden for behandlerverdenen.

§ 6 Udmeldelse og ændring af medlemskab

Stk. 1. Udmeldelse og ændring skal ske ved skriftlig meddelelse til
               sekretariatet og med en måneds varsel til udløbet af en
               kontingentperiode.

Stk. 2. Ved kontingentrestance på tre måneder bortfalder
               medlemskabet, meddelelse om dette afsendes skriftligt fra
               sekretariatet.

Stk. 3. Sekretariatet kan ved restance til foreningen iværksætte en
               administrativ eksklusion, samt sende medlemmet til
               inkasso.

Stk. 4. Refusion af kontingent kan ikke finde sted.

§ 7 Eksklusion

Stk. 1. Dersom et medlem gør sig skyldig i grovere forsømmelse i
               forhold til foreningens vedtægter (herunder tilsidesættelse
               af God Klinisk Praksis eller øvrige medlemsforpligtelser),
               kan en bestyrelse med 4/5 majoritet beslutte at ekskludere
               medlemmet.

               Medlemmet kan senest 8 uger fra modtagelsen af skriftlig
               underretning om eksklusion skriftligt indbringe
               eksklusionen for Etisk Juridisk Råd.

               Dersom Etisk Juridisk Råd ikke ændrer afgørelsen, kan
               eksklusionen af medlemmet indbringes for de ordinære
               domstole.

               Indenfor en frist på 2 år kan medlemmet søge om
               genoptagelse af en afgørelse, jf. § 9, stk. 5 i RAB-
               bekendtgørelsen.

Stk. 2. I perioden indtil udløbet af indbringelsesfristen (eller hvis
               eksklusionen påklages, indtil den er blevet prøvet) er
               medlemskabet suspenderet. I suspensionsperioden
               bortfalder alle medlemsrettigheder.

Stk. 3. Bestyrelsen kan (med 4/5 majoritet) efter skriftlig ansøgning
               godkende genindmeldelse af et medlem, som er ekskluderet,
               såfremt det findes tilstrækkeligt begrundet, og kriterierne
               for genindmeldelse i øvrigt er opfyldt, jf. § 8.

§ 8 Genindmeldelse

Stk. 1. Et medlem, der er udelukket efter en kontingentrestance, kan
               indmeldes ved skriftlig ansøgning til sekretariatet, såfremt
               kontingentrestancen er betalt.

Stk. 2. Medlemmer, som er udmeldt, afregistreret eller ekskluderede,
               kan kun optages som medlem igen, såfremt de kan
               dokumentere at forholdet er bragt i orden i henhold til
               foreningens vedtægter.

Stk. 3. Genindmeldelse efter et år fra udmeldelsesdatoen, behandles
               som optagelse af nye medlemmer, jf. § 3.

§ 9 Registreringskriterier (RAB)

Betegnelsen RAB er forbeholdt aktive medlemmer registreret efter denne ordning jf. ”Regler og procedurer for aktivt medlemskab og registrering”.

§ 10 Afregistrering (RAB)

Afregistrering sker ved udtrædelse af den aktive medlemsgruppe for registrerede alternative behandlere, ved eksklusion fra foreningen eller i de tilfælde, hvor en behandler gør sig skyldig i overtrædelse af kravene i vedtægtens § 4.

Retten til brug af betegnelsen RAB bortfalder i sådanne tilfælde, jr. ”Regler og procedurer for aktivt medlemskab og registrering”.

§ 11 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Kun punkter, som er optaget på generalforsamlingens
               dagsorden, kan komme til bindende afstemning.

Stk. 3. Vedtagelserne på generalforsamlingen føres i
               forhandlingsprotokollen, der underskrives af dirigenten.

Stk. 4. Kopi af protokollen/referatet fra generalforsamlingen findes
               på hjemmesiden for medlemmer.

§ 12 Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Afholdes hvert år inden udgangen af marts.

Stk. 2. Tidspunktet meddeles tidligst muligt og mindst tre måneder
               før generalforsamlingen.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære
               generalforsamling, skal være sekretariatet i hænde senest to
               måneder før generalforsamlingen.

Stk. 4. Indkaldelse sker skriftligt til hvert enkelt medlem via
               nyhedsbreve, i foreningens blad og på hjemmesiden for
               medlemmer og skal ske med mindst tre ugers og højst ti
               ugers varsel.

               Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, bestyrelsens
               beretning, herunder beretning fra Etisk Juridisk Råd,
               Klagenævn, øvrige udvalg og råd samt ordlyd af alle forslag
               fra bestyrelse og medlemmer. Årsregnskabet og budget
               offentliggøres på Danske Terapeuters hjemmeside for
               medlemmer inden afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 5. For den ordinære generalforsamling gælder følgende
               dagsorden:

Pkt. 1) Valg af dirigent

Pkt. 2) Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra Etisk Juridisk
               Råd, Klagenævn samt øvrige udvalg og råd. Der stemmes
               om bestyrelsens beretning.

Pkt. 3) Regnskab, herunder resultatdisponering, jf. § 26, stk. 2.

Pkt. 4) Budget for indeværende år, herunder kontingentfastsættelse
               ud over fast årlig regulering i takt med nettoprisindekset.

Pkt. 5) Indkomne forslag.

Pkt. 6) Valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer og
               suppleanter.

Pkt. 7) Valg af medlemmer og suppleant til Etisk Juridisk Råd.

Pkt. 8) Valg af medlemmer til Klagenævn.

Pkt. 9) Valg af ekstern revisor.

Pkt. 10) Valg af intern revisor og suppleant.

Pkt. 11) Eventuelt.

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Hvis tre bestyrelsesmedlemmer eller 10% af foreningens
               stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter
               anmodning om afholdelse af ekstraordinær
               generalforsamling skal dette ske senest otte uger efter
               anmodningens fremkomst.

Stk. 2. Anmodningen skal indeholde angivelse af de punkter, som
               ønskes behandlet.

Stk. 3. Indkaldelse kan i øvrigt ske efter gældende regler for
               indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indkaldelse skal
               indeholde det/de forslag, som ønskes behandlet.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling kan ikke afholdes to uger før
               og to uger efter den ordinære generalforsamling.

§ 14 Afstemningsregler

Stk. 1. Alle afstemninger, undtagen vedtægtsændringer, afgøres ved
               simpelt flertal blandt de fremmødte.

Stk. 2. Hvert medlem har én stemme.

Stk. 3. Enhver afstemning på generalforsamlingen skal foregå
               skriftligt, såfremt dirigenten eller fem medlemmer kræver
               det.

Stk. 4. Et medlem kan alene afgive stemmer via et på
               generalforsamlingen fysisk deltagende andet medlem,
               såfremt det af skriftlig fuldmagt (der skal afleveres før
               generalforsamlingen starter) klart fremgår, hvilket forslag
               eller andet beslutningspunkt, der kan afgives stemme for.
               Det fremmødte medlem kan alene afgive fuldmagtsstemmer
               for op til 3 medlemmer (ud over sig selv). Den skriftlige
               fuldmagts gyldighed afgøres af dirigenten.

§ 15 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages, når mindst 1/3 af de
               stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 2/3
               stemmer herfor.

Stk. 2. Er der ikke 1/3 af de stemmeberettigede fremmødt, men 1/2 af
               de fremmødte stemmer for vedtægtsændringer, kan
               vedtægtsændringer vedtages på en efterfølgende
               generalforsamling med 2/3 flertal uden hensyn til
               fremmødet.

§ 16 Tillidshverv

Stk. 1. For alle tillidshverv i DT, herunder bestyrelseshverv samt alle
               andre tillidshverv beskrevet i vedtægter m.v., gælder at et
               medlem/en person alene kan vælges/genvælges til en post
               for en maksimal periode på otte år i træk. Har et medlem/en
               person haft en post i otte år i træk, er fornyet valg eller
               udpegning til samme post dog mulig, når
               medlemmet/personen har været væk fra posten i minimum
               et år.

Stk. 2. Undtaget fra bestemmelsen i stk. 1 er alene formanden for
               bestyrelsen i DT, der kan være formand i otte år i træk uden
               hensyntagen til en forudgående periode som menigt
               bestyrelsesmedlem.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 og stk. 2 får tidligst virkning for en
               valgt person fra endelig vedtagelse.

0vergangsregel: (stk. 4 udgår og kan slettes fra vedtægterne pr. 31.12.2030 -  uden afholdelse af generalforsamling):

Stk. 4. I beregning af perioden på otte år indgår ikke tillidshverv
               aftjent i de pr. 2022 sammenlagte foreninger ”Forenede
               Danske Zoneterapeuter – FDZ” samt ”Danske
               Akupunktører”.

§ 17 Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af fem medlemmer, som vælges blandt
               medlemmerne for perioder på 2 år.

               Såfremt et antal bestyrelsesmedlemmer udenfor
               medlemskredsen skal være en fremtidig mulighed, kan
               ændring herom vedtages på en enkelt ordinær
               generalforsamling (med simpelt flertal).

Stk. 2. Formanden, den øvrige bestyrelse og suppleanter vælges af
               generalforsamlingen. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig
               selv.

Stk. 3. Bestyrelsen kan ansætte sekretariatspersonale uden for
               bestyrelsens kreds.

Stk. 4. Bestyrelsen kan efter hver generalforsamling oprette eller
               nedlægge udvalg efter behov samt udpege
               udvalgsmedlemmer.

Stk. 5. I ulige år er to bestyrelsesmedlemmer, heraf det ene
               formanden på valg, og i lige år tre medlemmer.

0vergangsregel: (stk. 5a og 5b udgår begge og kan slettes fra vedtægterne pr. 31.12.2025 -  uden afholdelse af generalforsamling):

Stk. 5a. På stiftende generalforsamling i 2022 vælges formanden og 1
                medlem (for at sikre kontinuitet samt for at indfase stk. 5)
                for en treårig periode frem til 2025. De 3 resterende
                medlemmer vælges for to år og således frem til 2024.

Stk.5b. På stiftende generalforsamling i 2022 udgør bestyrelsen i en
                overgangsperiode frem til første efterfølgende valg 3
                repræsentanter (herunder formanden) fra tidligere ”FDZ”
                og 2 repræsentanter fra tidligere ”Danske Akupunktører”
                (heraf 1 for den anden 3-årige periode).

Stk. 6.  Suppleanter (2) til bestyrelsen vælges hvert år i prioriteret
               rækkefølge.

Stk. 7. Dersom et bestyrelsesmedlem afgår i funktionsperioden,
               indtræder en suppleant, der fungerer frem til
               førstkommende generalforsamling, hvor et nyt
               bestyrelsesmedlem kan indvælges for den normerede
               toårige periode.

Stk. 8. Bestyrelse, sekretariatspersonale og udvalgsmedlemmer
               tillægges honorar/godtgørelse.

Stk. 9. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog afholdes mindst
               fem møder om året inkl. strategimøde.

Stk.10. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer,
                heriblandt enten formanden eller næstformanden er til
                stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende,
                ved formandens fravær da næstformandens.

Stk. 11. Der føres protokol/referat ved møderne.

§ 18 Bestyrelsen overordnede opgaver

Stk. 1. Bestyrelsen har som hovedopgave at varetage medlemmernes
                og foreningens interesser ved at fastlægge foreningens
                overordnede politik og strategi indenfor behandlerområdet.

Stk. 2. Bestyrelsen udformer derfor opgaverne for det ansatte
               sekretariat, der udfører strategien i samarbejde med
               bestyrelsen. Sekretariatet udfører al medlemsadministration
               mv. i det daglige.

Stk. 3. Bestyrelsen varetager de opgaver overfor offentlige og private
               samarbejdspartnere, der ikke er henlagt til sekretariatet.

Stk. 4. Medmindre andet konkret er aftalt i bestyrelsen, udtaler alene
               formanden sig overfor presse og offentlighed i bred
               forstand. Det samme gælder dialog med myndigheder og
               andre samarbejdsparter og om forhold af væsentlig
               betydning for foreningen.

Stk. 5. Formanden er kontaktled mellem administrationen/
               sekretariatet og bestyrelsen.

Stk. 6. Formanden fungerer som sparringspartner for
               sekretariatsledelsen vedrørende administration og
               personalemæssige forhold.

§ 19 Uddannelsen i DT

Stk. 1. DT har fuld kompetence over de overordnede rammer og
               retningslinjer for uddannelserne.

Stk. 2. Fag-, Viden- og Uddannelsesudvalget (§ 21) beskriver og
               videreudvikler uddannelserne i henhold til de for DT
               gældende minimumskrav samt nationale og internationale
               standarder med idéer fra DT’s samarbejdspartnere inden for
               uddannelsesområderne.

Stk. 3. Samarbejdspartnere inden for uddannelsesområderne vælges
               og godkendes af DT’s Fag-, Viden- og Uddannelsesudvalg
               efter regler, der er godkendt af DT’s generalforsamling.

Stk. 4. Studerende på DT-samarbejdende skoler har møderet på den
               ordinære generalforsamling.

§ 20 Etisk Juridisk Råd (EJR)

(Vedtægter for Etisk Juridisk Råd)

Stk. 1. Navn:  Etisk Juridisk Råd i Danske Terapeuter – DT.

Stk. 2. Formål/opgaver:

 • EJR skal behandle klager fra brugere over den behandling, de har fået af foreningens medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens regelsæt for God Klinisk Praksis eller gældende lovgivning.
 • EJR skal endvidere behandle klager fra nuværende og tidligere medlemmer samt ansøgere om medlemskab og registrering vedrørende berettigelsen af foreningens afgørelser.
 • Endelig har EJR til opgave at yde rådgivning og vejledning med henblik på at sikre en høj etisk standard indenfor fagene og udøvelsen af disse. På eget initiativ kan Etisk Juridisk Råd tage spørgsmål om sådanne forhold op.

Stk. 3. Organisatorisk tilhørsforhold:

Etisk Juridisk Råd refererer direkte til generalforsamlingen i DT og er et selvstændigt råd, der arbejder uafhængigt af bestyrelsen. EJR’s afgørelser kan ikke påklages til generalforsamlingen.

Stk. 4. Sammensætning og medlemskrav:

Rådets medlemmer, der ikke behøver være DT-medlemmer, vælges på DT’s generalforsamling.

Rådet består af 3 medlemmer samt en suppleant.

Valgperioden i Etisk Juridisk Råd er to år.

I lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år vælges 1 medlem. Der vælges 1 suppleant hvert år.

Rådet konstituerer sig selv.

For at sikre EJR’s uvildighed, må intet medlem af EJR have særlig personlig eller økonomisk interesse i udfaldet af en konkret sag, herunder have andre tillidsposter i foreningen, eller have nærtstående, der har sådanne interesser. Også øvrige konkrete omstændigheder, der kunne vække tvivl om upartiskhed, vil kunne medføre, at et medlem ikke kan deltage i behandlingen af en konkret sag.

I situationer, hvor behandling af en konkret sag/klagesag fordrer særlig indsigt i et fag/uddannelse, hvor ingen rådsmedlemmer (eller suppleant) selv har basisuddannelse, kan Rådet vælge at tilknytte en faguddannet person (med RAB-baggrund) inden for det konkrete område. Den pågældende fungerer i givet fald som faglig rådgiver for Rådet, og kun selve Rådet varetager sagsbehandling og træffer afgørelse. En fagligt baseret rådgiver skal konkret opfylde krav til uvildighed og er underlagt tavshedspligt mv. jf. tillige forretningsordenen.

0vergangsregel: (stk. 4a udgår og kan slettes fra vedtægterne pr. 31.12.2025 -  uden afholdelse af generalforsamling):

Stk. 4a. På stiftende generalforsamling i 2022 vælges 2 medlemmer
                for en periode på to år og 1 medlem for en periode på et år
                (dette for at indfase stk. 4)

Stk. 5. Forretningsorden/kommissorium:

Sagsbehandling i Etisk Juridisk Råd sker i henhold til ”Forretningsorden for Etisk Juridisk Råd”, der er godkendt på DT’s generalforsamling. Etisk Juridisk Råd kan om nødvendigt indkalde juridisk bistand.

Stk. 6. Økonomi:

Regnskab og budget for Etisk Juridisk Råd godkendes på DT’s generalforsamling.

Stk. 7. Sanktionsmuligheder:

Etisk Juridisk Råd kan irettesætte og give påbud og i særligt grove situationer skride direkte til eksklusion. Såfremt et først meddelt påbud/irettesættelse fra Etisk Juridisk Råd ikke overholdes, kan Etisk Juridisk Råd skride til eksklusion eller afregistrering. Endvidere kan Etisk Juridisk Råd indgive politianmeldelse. Ved klagesagsbehandling, kan EJR stadfæste, ændre eller ophæve afgørelser truffet af bestyrelse, herunder om medlemskab og registrering.

Bestyrelsen og sekretariatet i DT underrettes om Etisk Juridisk Råds afgørelser.

Stk. 8. Genoptagelsesfrister:

Der henvises til forretningsorden for Etisk Juridisk Råd.

Stk. 9. Klagemulighed:

Etisk Juridisk Råds afgørelse kan indbringes for de ordinære domstole. Aktuelt har ingen myndigheder kompetence til at behandle indbringelser, jf. RAB-bekendtgørelsen.

Stk. 10. Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer for Etisk Juridisk Råd kan vedtages på DT’s generalforsamling efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer for DT.

§ 21 Fag-, Viden- og Uddannelsesudvalget (FVU)

Stk. 1. Sammensætning:

Udvalget består af op til 7 medlemmer; heraf et aktivt medlem fra hver faggruppe i DT, 1 bestyrelsesmedlem samt sekretariatschefen. Medlemmer udpeges af bestyrelsen.

Stk. 2. Formål/opgaver:

Udvalgets opgave er at forberede godkendelse af DT’s samarbejdspartnere inden for uddannelsesområderne (som bestyrelsen slutgodkender) og løbende sikre, at de godkendte samarbejdspartnere lever op til DT’s gældende krav.

Udvalget beskriver og videreudvikler de af DT godkendte grunduddannelser i henhold til nationale og internationale standarder, efter idéer fra samarbejdspartnere inden for uddannelsesområderne samt på basis af DT’s til enhver tid gældende minimumskrav.

Udvalget vurderer og godkender efteruddannelseskurser som RAB-efteruddannelsestimer ifølge DT’s regler og i henhold til kravene i ”Registreringsordning for Alternative behandlere”. Sekretariatet administrerer registrering og afregistrering af medlemmer i henhold til reglerne i § 9 og § 10. Bestyrelsen kan i enkeltstående tilfælde, gennem udvalget, dispensere fra disse regler.

Stk. 3. Sagsbehandling:

I spørgsmål om godkendelse af DT’s samarbejdspartnere inden for uddannelsesområderne arbejder udvalget efter en forretningsorden, der er godkendt af DT’s generalforsamling.

Stk. 4. Organisatorisk tilhørsforhold:

Fag, Viden- og Uddannelsesudvalget refererer til den til enhver tid siddende bestyrelse i DT.

§ 22 Klagenævn

Stk. 1 Formål/opgaver:

Klagenævnet har til formål på uvildig vis at behandle klager fra studerende over forhold hos en af DT anerkendt samarbejdspartner/skole eller efter-/videreuddannelsessted.

Stk. 2. Organisatorisk tilhørsforhold:

Klagenævnet skal være anerkendt af såvel DT’s samarbejdspartnere inden for uddannelsesområderne som DT’s generalforsamling. Klagenævnet er en selvstændig instans, der refererer direkte til DT’s generalforsamling og arbejder uafhængigt af bestyrelsen.

Stk. 3. Sammensætning:

Klagenævnet består af 3 medlemmer, der alle virker for 2 år ad gangen:

 • 1 aktivt DT- medlem, der vælges på generalforsamlingen,
 • 1 bestyrelsesmedlem, der udpeges af bestyrelsen, og
 • 1 repræsentant fra samarbejdspartnerne inden for uddannelsesområderne, der udpeges af samarbejdspartnerne.
 • Desuden vælges hvert andet år på generalforsamlingen 1 suppleant blandt DT’s medlemmer.

I situationer, hvor behandling af en konkret sag/klagesag fordrer særlig indsigt i et fag/uddannelse, hvor ingen nævnsmedlemmer (eller suppleant) selv har basisuddannelse, kan Nævnet vælge at tilknytte en faguddannet person (med RAB-baggrund) inden for det konkrete område. Den pågældende fungerer i givet fald som faglig rådgiver for Nævnet, og kun selve Nævnet varetager sagsbehandling og træffer afgørelse. En fagligt baseret rådgiver skal konkret opfylde krav til uvildighed og er underlagt tavshedspligt mv. jf. tillige forretningsordenen.

Stk. 4. Forretningsorden/kommissorium:

Klagenævnets virke sker efter en forretningsorden, der er godkendt af DT’s generalforsamling.

Stk. 5. Økonomi:

Regnskab og budget for Klagenævnet godkendes på DT’s generalforsamling.

Stk. 6. Sanktionsmuligheder:

Klagenævnet kan give anvisninger og påbud til de skoler, der er godkendt som samarbejdspartner til DT. Såfremt Klagenævnets påbud eller anvisning ikke følges, kan dette få konsekvenser for det fremtidige samarbejde mellem den pågældende skole og DT. Klagenævnet underretter bestyrelsen i DT om alle afgørelser i nævnet, og for efter-/videreuddannelsessteder, der ikke er samarbejdspartnere for DT, offentliggør bestyrelsen Klagenævnets afgørelser, hvor klageren er anonymiseret.

Stk. 7. Klagefrister og krav til klage:

Som studerende/færdiguddannet skal man have indsendt sin klage senest én måned efter endt uddannelse. Endvidere skal alle klager indsendes skriftligt til Klagenævnet.

Stk. 8. Klagemulighed:

Klagenævnets afgørelser kan indbringes for de ordinære domstole eller andre myndigheder, der måtte have kompetence til at behandle indbringelser.

§ 23 Ad hoc-udvalg

Stk. 1. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg (ad hoc) til varetagelse af
               særlige opgaver.

Stk. 2. Formål/opgaver (eksempler):

 • være rådgivende organ for bestyrelsen.
 • styrke demokratiet i DT gennem dialog og samarbejde mellem DT’s bestyrelse og de forskellige råd, nævn, udvalg og fora.
 • forbedre kommunikationen internt og eksternt for derigennem at styrke medlemmernes indflydelse.
 • at være idébank.
 • at være forum for erfaringsudveksling, debat, inspiration, modspil.
 • at opnå en bedre udnyttelse af hinandens ressourcer.
 • at samle viden om, hvad der sker inden for den alternative verden og blandt foreningens medlemmer.

Stk. 3. Organisatorisk tilhørsforhold:

Ethvert ad hoc-udvalg refererer til den til enhver tid siddende bestyrelse i DT.

§ 24 Lokalafdelinger

Stk. 1. Medlemmer er ved indmeldelse i DT samtidig medlemmer i
               DT’s lokalafdelinger.

Stk. 2. Lokalafdelingernes formål må ikke stride mod foreningens
               formål.

Stk. 3. Foreningen yder tilskud til lokalafdelingerne i henhold til
               DT’s årlige budget.

Stk. 4. Lokalafdelingerne er samlet Lokalafdelingernes Fællesudvalg
               (LFU).

Stk. 5. Lokalafdelingerne refererer til den til enhver tid siddende
               bestyrelse i DT og arbejder efter en forretningsorden, der er
               godkendt af DT’s generalforsamling.

§ 25 Kontingent

Kontingent for DT fastsættes af generalforsamlingen, og bestyrelsen kan fastsætte betalingsterminerne.

§ 26 Regnskab og revision

Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2. Årets overskud overgår enten til foreningsformuen eller
               hensættes særskilt til forskningsformål, jf. § 12, stk. 5, punkt
               3.

               Hensættelser til forskningsformål kan - efter
               generalforsamlingsvedtagelse herom i medfør af samme
               bestemmelse - anvendes til oprettelse af en forskningsfond.

Stk. 3. Regnskabet revideres af ekstern statsautoriseret eller
               registreret revisor.

Stk. 4. Foreningens kontante midler skal indestå i pengeinstitut. Dog
               kan der være en kassebeholdning på maksimalt kr. 15.000,-.

Stk. 5. Foreningens formue kan efter ekstern revisors godkendelse
               anbringes i forrentede sikre værdipapirer.

Stk. 6. Revisionsprotokollater forelægges løbende for bestyrelsen.

Stk. 7. Den interne revisor skal ikke indestå for bogføringens og
               regnskabets rigtighed, men ved sin underskrift bekræfte, at
               formålsparagraffen er overholdt.

Stk. 8. Såvel den interne som den eksterne revisor har taleret på
               generalforsamlingen, inden der stemmes om regnskabet.

§ 27 Tegningsregler

Stk. 1. Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller tre
               medlemmer af bestyrelsen i forening, hvor et medlem skal
               være formanden eller næstformanden.

Stk. 2. Den samlede bestyrelse kan meddele prokura til en person
               uden for bestyrelsen.

Stk. 3. Medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke for
               foreningens gæld.

§ 28 Foreningens opløsning

Stk. 1. Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves, at halvdelen af
               de stemmeberettigede medlemmer er fremmødt, og at 3/4
               heraf stemmer for en opløsning. Stemmer 3/4 for en
               opløsning, men er fremmødet ikke tilstrækkeligt, kan
               opløsningen vedtages på en efterfølgende generalforsamling
               med 3/4 af de fremmødte medlemmers stemmer.

Stk. 2. Foreningens midler skal anvendes til velgørende formål eller
               til formål, der svarer til foreningens formålsparagraf. Den
               besluttende generalforsamling afgør dette ved almindeligt
               flertal.

Således vedtaget på generalforsamling den 16. marts 2024

Tilføjelser/ændringer ved efter 2. behandling:

 • 12 stk. 5 punkt 7
 • 20 tilføjelse i slutningen af stk. 4
 • 21 stk. 4
 • 22 tilføjelse i slutningen af stk. 3